inżynier kontraktu​

Inżynier Kontraktu powoływany jest przez Inwestora w głównej mierze dla zapewnienia przestrzegania zapisów umowy z wykonawcą. Inżynier Kontraktu w imieniu Inwestora koordynuje, nadzoruje czynności wykonywane przez uczestników procesu budowlanego, sprawuje kontrolę prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienia w tym zakresie wszelkich formalności. Inżynier Kontraktu zostaje zatrudniany w głównej mierze do nadzorowania inwestycji budowlanych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Oferta obejmuje:

inżynier kontraktu

Czym różni się Inżynier Kontraktu od Inspektora Nadzoru?

Funkcja Inżyniera Kontraktu to swego rodzaju funkcja konsultanta budowlanego. Funkcja ta nie wynika wprost z przepisów Prawa Budowlanego, ale została wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (potocznie zwana jako Nadzór wg FIDIC).

Inżynier Kontraktu nie jest funkcją jednoosobową. Zazwyczaj jest to zespół, który składa się z wielu specjalistów z różnych branż, ponieważ zakres zadań Inżyniera Kontraktu praktycznie wyklucza jednoosobową koordynację dużych inwestycji budowlanych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Główne zadania Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu prowadzi w imieniu inwestora kompleksowy nadzór inwestorski. Do jego obowiązków należy zazwyczaj kontrola nad jakością oraz postępem robót budowlanych, zarządzanie projektami budowlanymi, egzekwowanie zapisów umowy i monitoring realizacji umowy z wykonawcą. Inżynier Kontraktu prowadząc nadzór nad procesem budowlanym, odpowiada za kompleksową i terminową realizację projektu zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Warunkami w Umowie zawartej z wykonawcą, warunkami zawartymi w SIWZ, oraz przepisami prawa i zachowaniem procedur unijnych.

Inżynier Kontraktu wraz ze swoim zespołem branżowych inspektorów nadzoru zobowiązany jest do monitorowania przebiegu robót budowlanych we wszystkich branżach oraz koordynacji tych branż.

Z uwagi na różną specyfikę prac budowlanych oraz nadzorowanych kontraktów koordynacja branżowych robót budowlanych wymaga ogromnego doświadczenia oraz zdolności przewidywania zagrożeń z równoczesnym wprowadzaniem odpowiednich modyfikacji lub procedur w procesie zarządzania realizacją inwestycji. W ramach koordynacji robót budowlanych inżynier kontraktu powinien przede wszystkim zweryfikować dokumentację projektową opiniować szczegółowy harmonogram realizacji projektu, zatwierdzać wszelkie materiały oraz technologie robót stosowanych na budowie, sprawować nadzór nad terminowością i jakością wykonywanych prac ze szczególnym uwzględnieniem terminów wynikających z harmonogramu.

Inżynier Kontraktu, w trakcie prowadzonej przez swój zespół koordynacji inwestycji budowlanych monitoruje przebieg robót budowlanych, na podstawie których zobowiązany jest do składania systematycznych technicznych raportów budowlanych na temat nadzorowanej inwestycji i jej rozliczenia finansowego. Raporty obejmują zwykle: raport otwarcia, cykliczne raporty miesięczne oraz raport ukończenia. Miesięczne, budowlane raporty techniczne zawierają głównie informacje z postępu robót budowlanych (w formule zaprojektuj i wybuduj) oraz informacje o zaawansowaniu finansowym, jak również prognozę wydatków na kolejne miesiące i postęp prac w stosunku do harmonogramu realizacji robót. Jest to szczególnie istotne w przypadku rozliczania inwestycji dofinansowanych.

W zakresie obowiązków Inżyniera Kontraktu jest również sprawdzanie faktur wykonawcy robót budowlano-montażowych, ich zgodności z ilością wykonanych robót, wystawianych Okresowych Świadectw Płatności i Świadectw Przejęcia Robót (odcinków robót) i innych świadectw wymaganych kontraktem. Inżynier kontraktu w swoim zespole zatrudnia Rozliczeniowców, którzy szczegółowo kontrolują Okresowe Świadectwa Płatności, ze szczególnym uwzględnieniem korekty poprawności naliczenia Kwot Warunkowych, Kwot Zatrzymanych i Zwrotów Zaliczki. Tego typu rozliczanie inwestycji dofinansowanych stanowi podstawę prawidłowego nadzoru wg FIDIC.

Skontaktuj się z nami

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy również: