inspektor nadzoru

Zapewniamy usługi związane z nadzorem inwestorskim poparte szerokim i wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie nadzoru budowlanego. Spełniamy wszelkie wymogi polskiego prawa budowlanego i zawsze dbamy o to, by wykonywane przez nas projekty były w pełni zgodne z podanymi nam wytycznymi i nie powodowały dodatkowych problemów.

inspektor nadzoru

Czym zajmuje się inspektor nadzoru?

Inspektor Nadzoru jest prawnym uczestnikiem procesu budowlanego określonego przez Ustawę Prawa Budowlanego. Funkcja Inspektora Nadzoru jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ jako przedstawiciel inwestora kontroluje przede wszystkim przebieg procesu budowy, pełniąc szeroko pojęty nadzór budowlany przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac na budowie.

Do głównych obowiązków Inspektora Nadzoru należy przede wszystkim:

Podczas pełnionego nadzoru na budowie Inspektor Nadzoru w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości czy sprzeczności z dokumentacją techniczną lub niezgodnością z Normami czy przepisami Prawa Budowlanego ma obowiązek sporządzić odpowiedni raport oraz uzgodnić z kierownikiem budowy odpowiedni program naprawczy.

Inspektor Nadzoru z racji pełnienia swojej funkcji ma nawet prawo w przypadku rażących zaniedbań na budowie lub poważnych błędów projektowych wstrzymać prace budowlane (budowę) do czasu wyjaśnienia spraw czy rozwiązań budzących zastrzeżenia Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie jakości i zgodności prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego należy również do osoby sprawującej rolę nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi. Inspektor Nadzoru ma obowiązek na bieżąco monitorować zmiany w przepisach prawa oraz kontrolować, czy proces budowlany przebiega prawidłowo pod względem aktualnych wytycznych i obowiązującego prawa. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub odstępstw powinien sygnalizować z wyprzedzeniem problemy, tak aby ich rozwiązanie nastąpiło przed przystąpieniem do prac odbiorowych i oddaniem obiektu do użytku.

Inspektora Nadzoru ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich odbiorach budowlanych. Szczególnie istotne jest aby nadzorował lub kontrolował odbiory prac tzw. zanikających, lub ulegających zakryciu (zabudowaniu) w trakcie kolejnych etapów budowy, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania

Inspektor Nadzoru ma również obowiązek bieżącej kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów BHP na budowie. Nadzór budowlany jest więc niezwykle odpowiedzialnym zadaniem, który można powierzyć jedynie osobom posiadającym doświadczenie i specjalne uprawnienia.

Zarówno firma budowlana, jak i kierownik budowy, mogą być przeciwni powołaniu niezależnej i obiektywnej kontroli, jaką jest Inspektor Nadzoru, jest to jednak prawo każdego inwestora. Podobnie zresztą jak powołanie inwestora zastępczego, którego głównym zadaniem jest reprezentowanie w procesie budowlanym na placu budowy interesów inwestora.

Skorzystanie z usług osoby sprawującej nadzór techniczny nad robotami budowlanymi znacząco zmniejsza ryzyko nienależytego i nierzetelnego wykonania robót budowlanych — także tych, które ujawniają się po oddaniu inwestycji do użytkowania.

Nasze usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu zespołu profesjonalistów, którzy są do Państwa dyspozycji. Najważniejsza jest dla nas wiedza oraz jej praktyczne wykorzystanie, które przyczynia się do zapewniania bezpieczeństwa na placu budowy oraz przebiegu nadzoru na budowie w zgodzie ze wszelkimi normami i przepisami prawa budowlanego, co przyczynia się do sprawnego przeprowadzania prac oraz wyeliminowania z nich wszelkich nieprawidłowości.

Skontaktuj się z nami

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy również:

Nasze realizacje

UMOCNIENIA BRZEGOWE
MIELNO

UMOCNIENIA BRZEGOWE MIELNO Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno Inwestor Urząd Morski w Szczecinie Okres realizacji inwestycji lipiec 2021 – czerwiec 2023

KOWR Szczecin

KOWR
Szczecin

KOWR Szczecin Inwestor Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Okres realizacji inwestycji październik 2018 – listopad 202 Powierzchnia użytkowa mieszkań 1640 m2 Kubatura 8020 m2 Rola NBQ

17 - PIĘTROWY BUDYNEK MIESZKALNY KATOWICE

17 – PIĘTROWY BUDYNEK MIESZKALNY
KATOWICE

17 – piętrowy budynek mieszkalny Inwestor J.W. Construction Holding Okres realizacji inwestycji luty 2014 – luty 2016 Powierzchnia użytkowa mieszkań 7 000 m2 Ilość mieszkań