MONITORING BANKOWY

monitoring bankowy

Nasza firma oferuje Państwu kompleksowy monitoring bankowy prowadzony przez Bankowego Inspektora nadzoru, który wraz z naszym zespołem zajmują się kompleksową analizą i oceną ryzyka projektu. Usługa bankowego inspektora nadzoru, szczególnie w przypadku dużych inwestycji, pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe poprzez systematyczne dostarczanie kompleksowych i rzetelnych informacji dotyczących stanu rzeczywistego, jak również przebiegu finansowanej przez bank inwestycji.

Jednym z zadań naszego zespołu koordynowanego przez bankowego inspektora nadzoru jest także kontrola i analiza ryzyk inwestycyjnych, które mają wpływ na termin realizacji, budżet i jakość prac. Określają jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka i jego wpływ na rentowność przedsięwzięcia oraz określają jaka jest waga danej kwestii dla zadania inwestycyjnego.


Bankowy inspektor nadzoru sporządza raporty dotyczące postępów realizacji zadań budowlanych na każdym jej etapie. Usługi swoje kieruje przede wszystkim do instytucji finansujących, funduszy inwestycyjnych oraz banków kredytujących realizację przedsięwzięcia.

W ramach monitoringu bankowego przygotowywane są raporty:

Zespół bankowego inspektora nadzoru szacuje i analizuje ryzyka na każdym etapie realizacji zadania. Do naszych obowiązków należy weryfikacja dokumentów w zakresie formalnym (decyzje, postanowienia, opinie), kontrola umów zawieranych przez Inwestora z wykonawcami, gestorami sieci, urzędami, kontroluje jakość i postęp robót względem uzgodnionego harmonogramu oraz standard wykończenia inwestycji. Monitoring bankowy prowadzony przez bankowego inspektora nadzoru zapewnia stałą kontrolę budżetu i rozliczenia kosztów projektu oraz wszelkich elementów mających wpływ na jego zmianę tj. zakres prac, robót dodatkowych, zamiennych czy zaniechanych.


Bankowy inspektor nadzoru odbywa regularne wizyty na budowie w celu rzeczywistej oceny postępu i jakości wykonywanych prac. Wnioski i zalecenia zawarte w jego raportach stanowią dla jednostki finansującej wiarygodne informacje o przebiegu inwestycji i stanowią podstawę do wypłaty kolejnych transz finansowania.


Usługa bankowego inspektora nadzoru, szczególnie w przypadku dużych inwestycji, pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe poprzez systematyczne dostarczanie kompleksowych i rzetelnych informacji dotyczących stanu rzeczywistego, jak również przebiegu finansowanej przez bank inwestycji.

Skontaktuj się z nami

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami. W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy również: