RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) („RODO”) informuję, iż: 

Administrator (danych osobowych)

Administratorem Państwa danych osobowych jest NBQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Tadeusza Apolinarego Wendy nr 10C, 70-812 Szczecin, KRS: 0000369164, tel. +48 91 423 74 68, e-mail: info@nbq.pl).

Cel przetwarzania danych

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. realizacji zawartych umów oraz podjęcia niezbędnych działań dla zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, w tym do sądowej obrony, ustalenia, zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres przetwarzania danych

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, dane adresowe, adresy email, numery identyfikacyjne: NIP, PESEL, oraz informacje o zawartych umowach.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów, prawa, zmianą, utratą , uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Zgodnie z przepisami RODO informuję, że przysługuje Państwu prawo:

 1. żądania od Administratora, dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby (art. 15 RODO),
 2. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO), 
 3. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych (art. 17 RODO),
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. żądania od Administratora przeniesienia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO),
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem – tylko w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 21 RODO), 
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych (obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa dane osobowe mogę być przekazywane lub powierzane podmiotom uprawnionym do ich pozyskiwania na podstawie przepisów prawa:

 1. upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji celów wskazanych w pkt 2.,
 2. podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym usługi: kurierskie, księgowe, prawne, usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podwykonawcom usług dla Administratora,
 3. organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Dobrowolność podania danych; konsekwencje niepodania danych osobowych

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do pięciu (5) lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować wszelkie ewentualne wzajemne roszczenia z jakiegokolwiek tytułu podstaw prawnej. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Po upływie powyższych okresów czasu dane będą usuwane.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 (pięciu) lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować wszelkie ewentualne wzajemne roszczenia z jakiegokolwiek tytułu podstaw prawnej. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Po upływie powyższych okresów czasu dane będą usuwane.

Dane kontaktowe w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych

W celu:

 1. wykonywania przez Państwa uprawnień wskazanych w pkt 5, 
 2. przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu i na adres wskazane w pkt 1, a także poprzez wysyłanie wiadomości mailowej korzystając z odnośnika „napisz maila” znajdującego się z zakładce „kontakt” na stronie internetowej: www.nbq.pl.