Zarządzanie inwestycją budowlaną

Stawiamy na umiejętność kierowania zespołem, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz doskonałej komunikacji.

 

Oferujemy:

 • Określenie celów działania i zastosowanie odpowiedniej strategii
 • Wsparcie w procesie analiz przedprojektowych
 • Wsparcie w ocenie wykonalności przedsięwzięcia
 • Wsparcie w procesie projektowym, w tym również w uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym pozwoleń na budowę i użytkowanie)
 • Wdrożenie odpowiedniego systemu komunikacji
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • Przeprowadzenie procesu przetargowego
 • Zarządzanie i koordynację zespołu realizującego inwestycję
 • Zapewnienie wielobranżowego zespołu Inspektorów Nadzoru
 • Wsparcie w wyborze odpowiednich wykonawców robót
 • Monitorowanie postępu robót, aktualizację harmonogramu oraz sposobu realizacji zadań
 • Uzgodnienie zmian z wykonawcą inwestycji
 • Przewidywanie potencjalnych ryzyk
 • Prowadzenie spotkań koordynacyjnych i sporządzanie protokołów
 • Sporządzanie raportów dotyczących postępu na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego
 • Nadzór nad prawidłową jakością wykonywania inwestycji według dokumentacji kontraktowej
 • Prowadzenie uzgodnień z osobami do tego uprawnionymi, prowadzenie uzgodnień z odpowiednimi władzami
 • Koordynację odbioru inwestycji
 • Współpracę z konsultantami sprzedaży i marketingu

Nasze usługi opierają na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Konsultacja kosztów

Zapewniamy naszym klientom całkowicie bezpieczną konsultację kosztów przedsięwzięcia. Oferujemy przygotowanie szczegółowego lub ogólnego planu kosztów opartego na wnikliwej analizie rynku. Dostosowujemy naszą usługę do wymogów każdego przedsięwzięcia.

 

Oferujemy:

 • Opracowanie szacunkowego budżetu
 • Planowanie kosztów i ocenę wszystkich opcji
 • Ramową analizę ryzyk
 • Doradztwo w zakresie tworzenia dokumentacji kontraktowej
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowych
 • Raporty dotyczące otrzymanych ofert i rekomendacje
 • Przeprowadzenie procedury przetargowej
 • Przygotowanie dokumentacji kontraktowej
 • Przewidywanie i monitorowanie przepływu funduszy
 • Rekomendacje w sprawie płatności częściowych
 • Współpracę z przedstawicielami inwestorów, projektantów, wykonawców
 • Ocenę przewidywanych kosztów końcowych
 • Uzgodnienie zmian z wykonawcą projektu
 • Uzgodnienie i negocjacje rozliczenia końcowego

Inne świadczone przez nas usługi finansowe:

 • Ocena długoterminowych kosztów eksploatacyjnych
 • Analiza kosztów inwestycji w zależności od rozwiązań projektowych

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Administrowanie kontraktem

Kim jest Inżynier kontraktu?

Inżynier kontraktu zapewnia systematyczne i dostosowane do wymogów każdej inwestycji administrowanie kontraktem. Funkcja ta została wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (FIDIC) a przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej sprawiło, że Inżynier Kontraktu zagościł na stałe także na polskich placach budów.
Główne zadanie inżyniera kontraktu, to dopilnowanie by Państwa inwestycja została zakończona zgodnie z założeniami i wymogami obowiązującego kontraktu.

 

Oferta obejmuje:

 • Organizację rozpoczęcia budowy
 • Przegląd i zaopiniowanie harmonogramu wykonawcy i sposobu wykonania
 • Opracowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu komunikacji
 • Monitorowanie postępu i jakości prac
 • Prowadzenie narad koordynacyjnych i sporządzanie protokołów
 • Raporty dotyczące postępu oraz wydatków kontraktowych
 • Wydawanie zleceń zgodnie z kontraktem
 • Kontrolę jakości wykonanych robót, zatwierdzanie wycen wykonawcy w oparciu o zestawienia ilościowe
 • Koordynację odbioru inwestycji
 • Współpracę z konsultantami sprzedaży i marketingu

Jesteśmy do państwa dyspozycji w miastach takich jak: Warszawa, Szczecin, Koszalin a także na terenie całego kraju.

Monitoring inwestycji

Zapewniamy aktywne i niezależne wsparcie dla banków i inwestorów – minimalizacja ryzyka, wykrywanie i rozwiązywanie przewidywanych problemów w celu zaoszczędzenia czasu i związanych z tym koszów.

 

Oferujemy:

 • Niezależną wycenę ofert inwestycyjnych
 • Pro – aktywny Monitoring inwestycji przez cały czas trwania inwestycji
 • Wszechstronne sprawdzenie dokumentacji
 • Niezależne, regularne raporty dotyczące procesu projektowego i budowlanego
 • Określenie działań priorytetowych dla potrzeb Klienta
 • Organizację spotkań z projektantami i wykonawcami
 • Kontrola projektów, kosztorysów, harmonogramów
 • Rekomendowanie odpowiednich projektantów i wykonawców w zależności od potrzeb projektu
 • Rekomendowanie strategii naprawczych
 • Prowadzenie przeglądów zrealizowanej inwestycji w czasie przekazania i w okresach gwarancyjnych

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Analiza wykonalności

Zapewniamy usługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb inwestorów. Oferujemy również specjalistyczne usługi zapewniane przez naszych ekspertów.

 

Oferujemy:

 • Sprawdzanie pomiarów powierzchni
 • Przeprowadzenie analizy stanu technicznego obiektu
 • Sprawdzenie kompletności dokumentacji i otrzymanych pozwoleń w zakresie zgodności z polskim prawem budowlanym
 • Oszacowanie przewidywanego czasu użytkowania systemów, instalacji i komponentów badanego obiektu
 • Oszacowanie wymogów modernizacji lub renowacji obiektu w celu wydłużenia okresu eksploatacji poprawienia bezpieczeństwa lub funkcjonalności
 • Oszacowanie kosztów (specyfikacja i harmonogram) eksploatacji obiektu
 • Wykrywanie usterek obiektu i przygotowanie specyfikacji napraw
 • Analizę kosztów
 • Raporty dotyczące technicznych aspektów architektury, konstrukcji, instalacji grzewczej, wodnej, gazowej, wentylacji mechanicznej, bezpieczeństwa i instalacji przeciwpożarowej itd.
 • Analizę wykonalności prac architektonicznych i konstrukcyjnych

Ekspertyzy dodatkowe mogą zawierać:

 • Informacje o wpływie na środowisko
 • Ocenę infrastruktury
 • Projekty przebudowy w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski – podstawowe informacje

Oferowany przez nas nadzór inwestorski,  jest usługą popartą szerokim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania procesem inwestycji. Spełniamy wszelkie wymogi polskiego prawa budowlanego.

 

Oferujemy:

 • Doradztwo na etapie przed rozpoczęciem budowy
 • Monitorowanie zgodności wszelkich aspektów planowanej inwestycji z wymogami przepisów prawa
 • Monitorowanie zgodności projektu obiektu z przepisami polskiego prawa
 • Koordynację działań zespołów projektowych
 • Monitorowanie działań projektowych pod kątem wymogów BHP
 • Analizę projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego
 • Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, na użytkowanie etc.
 • Monitorowanie jakości i postępu prac projektowych
 • Monitorowanie wystąpień do władz o wydanie decyzji
 • Prowadzenie spotkań i sporządzanie protokołów
 • Raporty dotyczące postępu procesu uzyskiwania pozwoleń

Według przepisów prawa, nadzór inwestorski jest ustanawiany przez inwestora z własnej woli, lub jeżeli wymaga tego skomplikowanie projektu- jest przydzielany obowiązkowo (Art. 17. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami). Solidny dozór nad inwestycją,  pozwala inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy związane z danym przedsięwzięciem.

Z przyjemnością zaoferujemy Państwu naszą pomoc w miastach : Warszawa, Szczecin, Koszalin oraz na terenie całego kraju.

 

Analizy budowlane obiektów

Zapewniamy szeroki zakres specjalistycznych ocen obiektów opartych na naszym doświadczeniu budowlanym

 

Oferujemy:

 • Oceny prac budowlanych – nowe obiekty, renowacje, przebudowy, budynki historyczne oraz ocenę prac eksploatacyjnych
 • Oceny i Pomiary dla właścicieli / najemców
 • Oceny dla celów zakupu obiektu
 • Analizę usterek
 • Planowanie eksploatacji i technicznego utrzymania obiektu
 • Raporty – Analizy obiektów pod względem technicznym i zgodności z przepisami

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń

Zapewniamy naszym klientom pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleń. Prowadzimy dialog z odpowiednimi władzami

 

Oferujemy:

 • Doradztwo na etapie przed rozpoczęciem budowy
 • Monitorujemy zgodność dokumentacji z wymogami polskiego prawa przed złożeniem wystąpień o uzyskanie pozwoleń
 • Badanie zgodności wszelkich aspektów procesu budowlanego z wymogami przepisów prawa – uczestniczymy w procesie składania wystąpień o pozwolenie na budowę i użytkowanie obiektów
 • Prowadzenie narad koordynacyjnych i sporządzanie notatek
 • Monitoring procesu uzgodnień
 • Raporty dotyczące postępu procesu aplikacyjnego
 • Rozwiązywanie trudnych zagadnień we współpracy z władzami lub innymi podmiotami

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Należna ocena inwestycji

Zapewniamy niezależną ocenę inwestycji zarówno w fazie przedprojektowej oraz projektowej opartą na niezależnych i obiektywnych analizach.

 

Oferujemy:

 • Analizę ryzyk
 • Analizę bezpieczeństwa
 • Analizę kontraktów
 • Ocenę organizacji
 • Analizę finansową
 • Analizę możliwości przekształcenia obiektu dla innego sposobu użytkowania

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru – podstawowe informacje

Zapewniamy usługę popartą szerokim i wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie nadzoru budowlanego. Spełniamy wszelkie wymogi polskiego prawa budowlanego.

 

Oferujemy:

 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Sprawdzenie zgodności projektu obiektu z przepisami polskiego prawa budowlanego
 • Kontrolę przestrzegania przepisów BHP na budowie
 • Kontrola jakości i postępu prac projektowych i budowlanych
 • Zatwierdzenie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego
 • Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu

Zarówno firma budowlana jak i kierownik budowy, mogą być przeciwni powołaniu niezależnej i obiektywnej kontroli jak inspektor nadzoru, jest to jednak prawo każdego inwestora.

Usługa taka znacząco zmniejsza ryzyko nienależytego i nierzetelnego wykonania robót budowlanych-także tych, które ujawniają się po sfinalizowaniu inwestycji. W przypadku kontroli rozliczeń inspektor nadzoru pozwoli wyeliminować ponadplanowe wydatki w wyniku zawyżania cen i zużycia materiałów przez wykonawcę.

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu zespołu profesjonalistów, którzy są do państwa dyspozycji w miastach takich jak: Warszawa, Szczecin, Koszalin a także na terenie całego kraju.

Analiza i optymalizacja kosztów

Zapewniamy osiągnięcie optymalnego kosztu inwestycji w relacji do aspektów projektowania, bezpieczeństwa, ergonomii, gabarytów, dostępności i marketingu.

 

Oferujemy:

 • Krytyczną ocenę możliwych wariantów projektu
 • Ocenę możliwości realizacji obiektu
 • Wewnętrzne konsultacje w zespole pracującym nad projektem
 • Analizę budżetu
 • Rekomendacja najlepszej opcji

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Certyfikaty energetyczne

Nasze usługi w zakresie zarządzania inwestycjami skupiają się na kierowaniu zespołem, szybkim i elastycznym podejmowaniu decyzji oraz dobrej komunikacji.

 

Usługi oferowane przez nas mają na celu:

 • Przygotowanie certyfikatów energetycznych dla wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych
 • Spełnienie obowiązkowych wymagań nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa
 • Postępowanie zgodnie z ogólną tendencję do podnoszenia świadomości na temat oszczędnego zużycia energii
 • Dostosowywanie do zasad polityki korporacyjnej dużych organizacji inwestycyjnych

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Zarządzanie inwestycją budowlaną

Stawiamy na umiejętność kierowania zespołem, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz doskonałej komunikacji.

 

Oferujemy:

 • Określenie celów działania i zastosowanie odpowiedniej strategii
 • Wsparcie w procesie analiz przedprojektowych
 • Wsparcie w ocenie wykonalności przedsięwzięcia
 • Wsparcie w procesie projektowym, w tym również w uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym pozwoleń na budowę i użytkowanie)
 • Wdrożenie odpowiedniego systemu komunikacji
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • Przeprowadzenie procesu przetargowego
 • Zarządzanie i koordynację zespołu realizującego inwestycję
 • Zapewnienie wielobranżowego zespołu Inspektorów Nadzoru
 • Wsparcie w wyborze odpowiednich wykonawców robót
 • Monitorowanie postępu robót, aktualizację harmonogramu oraz sposobu realizacji zadań
 • Uzgodnienie zmian z wykonawcą inwestycji
 • Przewidywanie potencjalnych ryzyk
 • Prowadzenie spotkań koordynacyjnych i sporządzanie protokołów
 • Sporządzanie raportów dotyczących postępu na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego
 • Nadzór nad prawidłową jakością wykonywania inwestycji według dokumentacji kontraktowej
 • Prowadzenie uzgodnień z osobami do tego uprawnionymi, prowadzenie uzgodnień z odpowiednimi władzami
 • Koordynację odbioru inwestycji
 • Współpracę z konsultantami sprzedaży i marketingu

Nasze usługi opierają na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Konsultacja kosztów

Zapewniamy naszym klientom całkowicie bezpieczną konsultację kosztów przedsięwzięcia. Oferujemy przygotowanie szczegółowego lub ogólnego planu kosztów opartego na wnikliwej analizie rynku. Dostosowujemy naszą usługę do wymogów każdego przedsięwzięcia.

 

Oferujemy:

 • Opracowanie szacunkowego budżetu
 • Planowanie kosztów i ocenę wszystkich opcji
 • Ramową analizę ryzyk
 • Doradztwo w zakresie tworzenia dokumentacji kontraktowej
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowych
 • Raporty dotyczące otrzymanych ofert i rekomendacje
 • Przeprowadzenie procedury przetargowej
 • Przygotowanie dokumentacji kontraktowej
 • Przewidywanie i monitorowanie przepływu funduszy
 • Rekomendacje w sprawie płatności częściowych
 • Współpracę z przedstawicielami inwestorów, projektantów, wykonawców
 • Ocenę przewidywanych kosztów końcowych
 • Uzgodnienie zmian z wykonawcą projektu
 • Uzgodnienie i negocjacje rozliczenia końcowego

Inne świadczone przez nas usługi finansowe:

 • Ocena długoterminowych kosztów eksploatacyjnych
 • Analiza kosztów inwestycji w zależności od rozwiązań projektowych

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Administrowanie kontraktem

Kim jest Inżynier kontraktu?

Inżynier kontraktu zapewnia systematyczne i dostosowane do wymogów każdej inwestycji administrowanie kontraktem. Funkcja ta została wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (FIDIC) a przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej sprawiło, że Inżynier Kontraktu zagościł na stałe także na polskich placach budów.
Główne zadanie inżyniera kontraktu, to dopilnowanie by Państwa inwestycja została zakończona zgodnie z założeniami i wymogami obowiązującego kontraktu.

 

Oferta obejmuje:

 • Organizację rozpoczęcia budowy
 • Przegląd i zaopiniowanie harmonogramu wykonawcy i sposobu wykonania
 • Opracowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu komunikacji
 • Monitorowanie postępu i jakości prac
 • Prowadzenie narad koordynacyjnych i sporządzanie protokołów
 • Raporty dotyczące postępu oraz wydatków kontraktowych
 • Wydawanie zleceń zgodnie z kontraktem
 • Kontrolę jakości wykonanych robót, zatwierdzanie wycen wykonawcy w oparciu o zestawienia ilościowe
 • Koordynację odbioru inwestycji
 • Współpracę z konsultantami sprzedaży i marketingu

Jesteśmy do państwa dyspozycji w miastach takich jak: Warszawa, Szczecin, Koszalin a także na terenie całego kraju.

Monitoring inwestycji

Zapewniamy aktywne i niezależne wsparcie dla banków i inwestorów – minimalizacja ryzyka, wykrywanie i rozwiązywanie przewidywanych problemów w celu zaoszczędzenia czasu i związanych z tym koszów.

 

Oferujemy:

 • Niezależną wycenę ofert inwestycyjnych
 • Pro – aktywny Monitoring inwestycji przez cały czas trwania inwestycji
 • Wszechstronne sprawdzenie dokumentacji
 • Niezależne, regularne raporty dotyczące procesu projektowego i budowlanego
 • Określenie działań priorytetowych dla potrzeb Klienta
 • Organizację spotkań z projektantami i wykonawcami
 • Kontrola projektów, kosztorysów, harmonogramów
 • Rekomendowanie odpowiednich projektantów i wykonawców w zależności od potrzeb projektu
 • Rekomendowanie strategii naprawczych
 • Prowadzenie przeglądów zrealizowanej inwestycji w czasie przekazania i w okresach gwarancyjnych

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Analiza wykonalności

Zapewniamy usługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb inwestorów. Oferujemy również specjalistyczne usługi zapewniane przez naszych ekspertów.

 

Oferujemy:

 • Sprawdzanie pomiarów powierzchni
 • Przeprowadzenie analizy stanu technicznego obiektu
 • Sprawdzenie kompletności dokumentacji i otrzymanych pozwoleń w zakresie zgodności z polskim prawem budowlanym
 • Oszacowanie przewidywanego czasu użytkowania systemów, instalacji i komponentów badanego obiektu
 • Oszacowanie wymogów modernizacji lub renowacji obiektu w celu wydłużenia okresu eksploatacji poprawienia bezpieczeństwa lub funkcjonalności
 • Oszacowanie kosztów (specyfikacja i harmonogram) eksploatacji obiektu
 • Wykrywanie usterek obiektu i przygotowanie specyfikacji napraw
 • Analizę kosztów
 • Raporty dotyczące technicznych aspektów architektury, konstrukcji, instalacji grzewczej, wodnej, gazowej, wentylacji mechanicznej, bezpieczeństwa i instalacji przeciwpożarowej itd.
 • Analizę wykonalności prac architektonicznych i konstrukcyjnych

Ekspertyzy dodatkowe mogą zawierać:

 • Informacje o wpływie na środowisko
 • Ocenę infrastruktury
 • Projekty przebudowy w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski – podstawowe informacje

Oferowany przez nas nadzór inwestorski,  jest usługą popartą szerokim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania procesem inwestycji. Spełniamy wszelkie wymogi polskiego prawa budowlanego.

 

Oferujemy:

 • Doradztwo na etapie przed rozpoczęciem budowy
 • Monitorowanie zgodności wszelkich aspektów planowanej inwestycji z wymogami przepisów prawa
 • Monitorowanie zgodności projektu obiektu z przepisami polskiego prawa
 • Koordynację działań zespołów projektowych
 • Monitorowanie działań projektowych pod kątem wymogów BHP
 • Analizę projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego
 • Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, na użytkowanie etc.
 • Monitorowanie jakości i postępu prac projektowych
 • Monitorowanie wystąpień do władz o wydanie decyzji
 • Prowadzenie spotkań i sporządzanie protokołów
 • Raporty dotyczące postępu procesu uzyskiwania pozwoleń

Według przepisów prawa, nadzór inwestorski jest ustanawiany przez inwestora z własnej woli, lub jeżeli wymaga tego skomplikowanie projektu- jest przydzielany obowiązkowo (Art. 17. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami). Solidny dozór nad inwestycją,  pozwala inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy związane z danym przedsięwzięciem.

Z przyjemnością zaoferujemy Państwu naszą pomoc w miastach : Warszawa, Szczecin, Koszalin oraz na terenie całego kraju.

 

Analizy budowlane obiektów

Zapewniamy szeroki zakres specjalistycznych ocen obiektów opartych na naszym doświadczeniu budowlanym

 

Oferujemy:

 • Oceny prac budowlanych – nowe obiekty, renowacje, przebudowy, budynki historyczne oraz ocenę prac eksploatacyjnych
 • Oceny i Pomiary dla właścicieli / najemców
 • Oceny dla celów zakupu obiektu
 • Analizę usterek
 • Planowanie eksploatacji i technicznego utrzymania obiektu
 • Raporty – Analizy obiektów pod względem technicznym i zgodności z przepisami

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń

Zapewniamy naszym klientom pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleń. Prowadzimy dialog z odpowiednimi władzami

 

Oferujemy:

 • Doradztwo na etapie przed rozpoczęciem budowy
 • Monitorujemy zgodność dokumentacji z wymogami polskiego prawa przed złożeniem wystąpień o uzyskanie pozwoleń
 • Badanie zgodności wszelkich aspektów procesu budowlanego z wymogami przepisów prawa – uczestniczymy w procesie składania wystąpień o pozwolenie na budowę i użytkowanie obiektów
 • Prowadzenie narad koordynacyjnych i sporządzanie notatek
 • Monitoring procesu uzgodnień
 • Raporty dotyczące postępu procesu aplikacyjnego
 • Rozwiązywanie trudnych zagadnień we współpracy z władzami lub innymi podmiotami

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Należna ocena inwestycji

Zapewniamy niezależną ocenę inwestycji zarówno w fazie przedprojektowej oraz projektowej opartą na niezależnych i obiektywnych analizach.

 

Oferujemy:

 • Analizę ryzyk
 • Analizę bezpieczeństwa
 • Analizę kontraktów
 • Ocenę organizacji
 • Analizę finansową
 • Analizę możliwości przekształcenia obiektu dla innego sposobu użytkowania

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru – podstawowe informacje

Zapewniamy usługę popartą szerokim i wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie nadzoru budowlanego. Spełniamy wszelkie wymogi polskiego prawa budowlanego.

 

Oferujemy:

 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Sprawdzenie zgodności projektu obiektu z przepisami polskiego prawa budowlanego
 • Kontrolę przestrzegania przepisów BHP na budowie
 • Kontrola jakości i postępu prac projektowych i budowlanych
 • Zatwierdzenie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego
 • Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu

Zarówno firma budowlana jak i kierownik budowy, mogą być przeciwni powołaniu niezależnej i obiektywnej kontroli jak inspektor nadzoru, jest to jednak prawo każdego inwestora.

Usługa taka znacząco zmniejsza ryzyko nienależytego i nierzetelnego wykonania robót budowlanych-także tych, które ujawniają się po sfinalizowaniu inwestycji. W przypadku kontroli rozliczeń inspektor nadzoru pozwoli wyeliminować ponadplanowe wydatki w wyniku zawyżania cen i zużycia materiałów przez wykonawcę.

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu zespołu profesjonalistów, którzy są do państwa dyspozycji w miastach takich jak: Warszawa, Szczecin, Koszalin a także na terenie całego kraju.

Analiza i optymalizacja kosztów

Zapewniamy osiągnięcie optymalnego kosztu inwestycji w relacji do aspektów projektowania, bezpieczeństwa, ergonomii, gabarytów, dostępności i marketingu.

 

Oferujemy:

 • Krytyczną ocenę możliwych wariantów projektu
 • Ocenę możliwości realizacji obiektu
 • Wewnętrzne konsultacje w zespole pracującym nad projektem
 • Analizę budżetu
 • Rekomendacja najlepszej opcji

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Certyfikaty energetyczne

Nasze usługi w zakresie zarządzania inwestycjami skupiają się na kierowaniu zespołem, szybkim i elastycznym podejmowaniu decyzji oraz dobrej komunikacji.

 

Usługi oferowane przez nas mają na celu:

 • Przygotowanie certyfikatów energetycznych dla wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych
 • Spełnienie obowiązkowych wymagań nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa
 • Postępowanie zgodnie z ogólną tendencję do podnoszenia świadomości na temat oszczędnego zużycia energii
 • Dostosowywanie do zasad polityki korporacyjnej dużych organizacji inwestycyjnych

Nasze usługi opierają się na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu Zespołu profesjonalistów którzy pracują dla Was.

Nasi Partnerzy: