Wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego w Świnoujściu”

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie powtórzonych czynności oceny ofert

zawiadomienie o powtórzeniu czynności oceny ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PYTANIA I ODPOWIEDZI

pytania i odpowiedzi – część I

umowa o roboty

pytani i odpowiedzi – część II

Hołdu Pruskiego 3 – Projekt techniczny prac naprawczych

Hołdu Pruskiego 3 – Przyłącze i instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż odwadniający

Hołdu Pruskiego 8 – Projekt wykonania izolacji ścian piwnic oraz docieplenia istniejącej bramy wejściowej na zaplecze posesji

Hołdu Pruskiego 8 – Wykonanie wrót stalowych w bramie wejściowej do posesji w budynku mieszkalnym

Modyfikacja nr 2

Szanowni Państwo,

Inwestor Zastępczy, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na „Wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego
w Świnoujściu” dokonuje modyfikacji opisu kluczowych warunków zamówienia w następującym zakresie:

przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 03.09.2013r.

Ilekroć w opisie występuje data 20.08.2013r. zastępuje się ją datą: 03.09.2013r.
Pozostałe zapisy zawarte w OPISIE pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część opisu kluczowy warunków zamówienia.

 

Modyfikacja nr 1

Szanowni Państwo,

Inwestor Zastępczy, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, informuje
o przedłużeniu terminu składania ofert dotyczących zamówienia pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych
dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego
w Świnoujściu”.

Oferty należy składać do dnia 27.08.2013 r. do godziny 10.00

Miejsce składania ofert: SKONTI –  ul. Armii Krajowej 12/108, 72-600 Świnoujście

Wobec powyższego wadium należy wnieść zgodnie z terminem składania ofert.

 

 

OPIS

załącznik nr 1 do OPISU – oferta

załącznik nr 2 do OPISU – wykaz osób

załącznik nr 3 do OPISU – doświadczenie w zakresie wykonawstwa

załącznik nr 4 do OPISU – części zamówienia powierzone podwykonawcom

załącznik nr 5 do OPISU – wzór gwarancji należytego wykonania

załącznik nr 6 do OPISU – projekt umowy

załącznik nr 6.1 do Umowy – zakres rzeczowo-finansowy

załącznik nr 6.2 do Umowy – zestawienie dokumentacji

załącznik nr 6.3 do umowy – karta gwarancji

załącznik nr 6.4 do umowy – wzór zgłoszenia podwykonawcy

załącznik nr 6.5 do umowy – wzór oświadczenia podwykonawcy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

WM Hołdu Pruskiego nr 3

WM Hołdu Pruskiego nr 5

WM Hołdu Pruskiego nr 6

WM Hołdu Pruskiego nr 7

WM Hołdu Pruskiego nr 8

WM Hołdu Pruskiego nr 9

WM Hołdu Pruskiego nr 10

WM Hołdu Pruskiego nr 11

WM Hołdu Pruskiego nr 12

WM Hołdu Pruskiego nr 13

WM Hołdu Pruskiego nr 14

WM Piłsudskiego nr 11

ZAŁĄCZNIKI DO OPISU W WERSJI EDYTOWALNEJ

załącznik nr 1 do OPISU – oferta załącznik nr 2 do OPISU – wykaz osób załącznik nr 3 do OPISU – doświadczenie załącznik nr 4 do OPISU – podwykonawcy

załącznik nr 2 do OPISU – wykaz osób

załącznik nr 3 do OPISU – doświadczenie

załącznik nr 4 do OPISU – podwykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.3

Holdu Pruskiego 3-PB – przyłącze insta. kan.deszcz.,drenaż odw.

Holdu Pruskiego 3-Projekt technicznych prac naprawczych

Holdu Pruskiego 6- PBW – konstrukcja

Holdu Pruskiego 6-Program prac konserwatorskich

Holdu Pruskiego 7-Program prac konserwatorskich

Holdu Pruskiego 8-PAB – wykonanie izolacji ścian piwnic i docieplenia ist. bramy

Holdu Pruskiego 8-PAB – wykonanie wrót stalowych

Holdu Pruskiego 8-PBW – Konstrukcja

Holdu Pruskiego 8-Program prac konserwatorskich

Holdu Pruskiego 9-PB remont, docieplenie i kolorystyka wybranych eleewcji

Holdu Pruskiego 9-PBW KOnstrukcja

Holdu Pruskiego 9-Program prac konserwatorskich

Holdu Pruskiego 10 – Program prac konserwatorskich

Holdu Pruskiego 10- PBW – KOnstrukcja

Holdu Pruskiego 11, 11a-ProgramPracKonserwatorskich

Holdu Pruskiego 11,11a-PBW – KOnstrkukcja

Holdu Pruskiego 12-PBW – konstrukcja

Holdu Pruskiego 12-Program prac konserwatorskich

Holdu Pruskiego 13 -PBW – KOnstrukcja

Holdu Pruskiego 13-Remont klatki schodowej

Holdu Pruskiego 14- Projekt izolacji ścian i remont klatki schodowej

Holdu Pruskiego 14-PBW – konstrukcja

Holdu Pruskiego 14-Program prac konserwatorskich

Modyfikacja nr 3 Pytania i odpowiedzi cz.III STWiOR

 

 

Wszystkie przetargi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasi Partnerzy: